ANGÅENDE FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIERNA I OASMIA AB

· Anders Lönner har kallats till förhör om misstänkt insiderhandel i samband med Karo Pharma’s försäljning av aktier i Oasmia AB.
· Styrelsen har genomfört en noggrann undersökning och kan konstatera att företaget och Anders Lönner har agerat klanderfritt och helt korrekt.

Styrelsen i Karo Pharma AB

Marianne Hamilton, Håkan Åström,
Per-Anders Johansson, Thomas Hedner

EVENTUELLA FRÅGOR BESVARAS AV:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)