Årsstämma 2017 i Karo Pharma AB (publ)

STOCKHOLM, den 11 maj 2017 – På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel om 686 855 101 kronor, innefattande årets resultat om 74 611 722 kronor, skulle disponeras enligt följande:

· Utdelas till aktieägarna 0,50 kronor per aktie, sammanlagt 41 083 195,50 kronor
· Överförs i ny räkning 645 771 905,50 kronor

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.  Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och ingen suppleant och beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Anders Lönner, Thomas Hedner och Per-Anders Johansson samt nyval av Marianne Hamilton och Håkan Åström. Årsstämman valde vidare Anders Lönner som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor intill årsstämman 2018.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för valberedning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Slutligen bemyndigades styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karopharma.se

Om Karo Pharma  
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterat på Nasdaq Stockholmbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,  för offentliggörande den 11 maj 2017, klockan 20:00.  

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com  

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)