BOKSLUTSRAPPORT 2016

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 347,3 (69,1) MSEK, varav fjärde kvartalet 96,5 (57,4) MSEK
· Koncernens resultat före avskrivningar var 51,7 (-71,7) MSEK, varav fjärde kvartalet 28,9 (-22,3) MSEK.
· Resultat per aktie var 1,51 (-1,46) SEK, varav fjärde kvartalet 1,36 (-0,46) SEK
· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 121,3 (76,5) MSEK
· BioPhausia förvärvades med en väletablerad läkemedelsportfölj.
· En långfristig kreditfacilitet har tecknats i samband med förvärvet av BioPhausia
· KB9520 utlicensierades till cancerforskningsbolaget Oasmia.
· Beslut om företrädesemission om 374 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Företrädesemission slutfördes om totalt 374 MSEK och övertecknades till 132 procent, varav 98,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter
· Karo Pharma har flyttats upp från Nasdaq Stockholm Small Cap till Nasdaq Stockholm Mid Cap

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Henrik Palm, CFO, 070-540 4014 eller henrik.palm@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap)

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl 08:00..

Tillhörande dokument

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 (PDF)