Bolagsstyrning

Karo Pharma tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”). På denna del av bolagets hemsida finns beskrivningar och dokument rörande Karo Bios bolagsstyrning.

I Karo Pharmas årsredovisning kommenteras specifikt de avvikelser från Koden som bolaget har valt att göra under respektive avsnitt i Bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten granskas årligen av bolagets revisorer.

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Varje aktie är förenad med en röst. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.