Bolagsordning

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma ska vara Karo Pharma Aktiebolag. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård.

§ 4 Aktiekapital och antalet aktier
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor. Antalet
aktier ska vara lägst 82 000 000 och högst 328 000 000.

§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§ 6 Revisorer
En eller två revisorer ska utses på årsstämman. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Bolagsstämman ska hållas i Stockholm.

§ 8 Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, och i förekommande fall, revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument