DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

PERIODEN OCH ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 281,8 (163,2) MSEK, varav andra kvartalet 142,5 (81,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 72,7%, varav andra kvartalet 74,0%
· EBITDA uppgick till 93,5 (12,6) MSEK, varav andra kvartalet 49,7 (3,3) MSEK vilket motsvarar en marginal på 33,2% (7,7%) för halvåret och 34,9% (4,0%) för andra kvartalet
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,5 (-41,7) MSEK, varav andra kvartalet 43,6 (-39,7) MSEK
· Resultat per aktie var 0,46 (0,00) SEK, varav andra kvartalet 0,20 (-0,04) SEK
· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 150,2 (157,6) MSEK
· En milestonebetalning på 2 MUSD erhölls under perioden från Pfizer för RORgamma projektet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

· Styrelsen i Karo Pharma AB har beslutat att lägga ett bud på samtliga aktier i det norska läkemedelsföretaget Weifa ASA. Bolaget är publikt och listade på Oslobörsen.
Budet gäller samtliga aktier på 35 NOK/per aktie, och motsvarar en värdering på 1,28 miljarder NOK på fullt utspädd basis. Budet rekommenderas av styrelsen i Weifa ASA.
De två företagen kompletterar varandra väl både när det gäller produktportfölj och geografi.
Vi ser synergivinster på mer än ½ miljard SEK de kommande 3 åren. Detta främst genom nya lanseringar.

Se separat pressrelease!

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Karo Pharma förvärvar produkten ”Kolestemin”, som innehåller en patenterad kombination av växtsteroler. Produkten har kliniskt dokumenterad effekt att sänka kolesterol i blodet.
· Ett långsiktigt avtal för Norden har tecknats med brittiska bolaget Venture Life Group plc för en produkt mot dålig andedräkt. Avtalet ger Karo Pharma ensamrätt att sälja produkten i Norden.
· Karo Pharma utvidgar samarbetet med DR Wolff genom att lansera produkten Plantur, som stärker hårtillväxten för kvinnor i övergångsåldern.
· Organisationen har förstärkts.

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN

Vi följer vår plan och andra kvartalet gav tillväxt med ökad vinst

Karo Pharma är ett Specialty Pharma bolag med stark marknadsorientering.

Vi har utvecklat vår organisation för att kunna expandera verksamheten såväl organiskt som genom förvärv. Genom vår förstärkta pipeline av nya produkter, kommer vi stärka vår position ytterligare inom OTC-området och apoteksvaror. Vi investerar mindre i dagligvaruhandeln där marginalerna är lägre, vi satsar ytterligare för att stärka vår nordiska bas, för att sedan vidga vår verksamhet till Europa.
Vi har beslutat att lägga ett bud på samtliga aktier i det norska läkemedelsbolaget Weifa ASA som är noterat på Oslo börsen. Budet stöds av Weifas styrelse. Bolagets omsättning är cirka 400 MNOK. (Se separat pressrelease). Karo Pharma är ett intressant alternativ för aktieägare som vill investera inom hälsovårdsområdet, som inte är konjunkturkänsligt.
Vi ser med tillförsikt på vår förmåga att kunna fortsätta leverera bra utveckling för våra aktieägare.

Anders Lönner
Styrelseordförande

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 08:00.