DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

FÖRSTA KVARTALET

·  Nettoomsättningen uppgick till 139,3 (82,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med 69,3%. Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv

·  EBITDA uppgick till 43,7 (9,3) MSEK vilket motsvarar en marginal på 31,4% (11,3%)

·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,9 (-61,0) MSEK

·  Resultat per aktie var 0,29 (0,05) SEK

·  Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 166,1 (11,2) MSEK

·  Företrädesemission slutfördes om totalt 374 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

·  Pfizer betalar en milestone på 2 MUSD

·  VD byte
 Maria Sjöberg avgår
 Peter Blom tillträder
 Bakgrund: Bolaget förändras från prekliniskt forskningsbolag till ett Specialty Pharma bolag
·  Babyslide lanseras i oktober

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN
Karo Pharma fortsätter sin positiva utveckling som ett ”Specialty Pharma” företag inom hälsovård. Vi har under kvartalet levererat tillväxt med ökad lönsamhet.

De kostsamma tidiga projekten har antingen utlicensierats eller sköts virtuellt. Detta gör att vi dels har sänkt kostnadsnivån och dels har avtal med partners för projekt som ger oss möjlighet till framtida milestones och royalties.

2017 är ett viktigt år för Karo Pharma att utveckla sin verksamhet till en ny nivå, med fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet.

Bolagets förändrade inriktning har lett fram till ett VD byte. Maria Sjöberg har varit mycket behjälplig att genomföra förändringar inom organisationen.

Vår inriktning är nu att utvecklas till ett Specialty Pharma bolag med stark marknadsorientering. Peter Blom nuvarande vVd, som har lång erfarenhet inom konsumtionsvaror, har framgångsrikt lett marknadsorganisationen inom Karo Pharma under de senaste två åren.
Peter kommer senast från Swereco Group där han varit försäljningsdirektör sedan 2011. Innan dess har Peter haft ledande positioner inom Sony Sverige, Viasat och Valio Sverige.  Peter har av styrelsen utsetts till ny VD.

Vi har flera intressanta produkter som står inför lansering. En av dessa är Babyslide som lanseras under hösten. Babyslide är en ny, patenterad svensk uppfinning vars syfte är att minska risken för bristningar i samband med förlossning. Produkten är testad på drygt 1100 kvinnor på förlossningsavdelningarna i Helsingborg, Lund och Malmö och har visat sig få stor effekt – 30 procent fler kvinnor klarade sig utan bristningar med hjälp av Babyslide jämfört med kontrollgruppen.

Arbetet med att identifiera och utvärdera olika typer av förvärvsmöjligheter fortsätter parallellt med att verksamheten växer organiskt. Det gör bolaget väl rustat att leda konsolideringen inom branschen.

Karo Pharma är ett intressant alternativ för aktieägare som vill investera i Health Care området. Bolaget är inte konjunkturkänsligt och vi ser med tillförsikt på vår förmåga att kunna fortsätta leverera bra utveckling till våra aktieägare.
Anders Lönner   
Ordförande             

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Henrik Palm, CFO, 070-540 4014 eller henrik.palm@karopharma.se 

OM KARO pharma
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap)

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl 08:00..