Extra bolagsstämma 18 januari 2017

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om cirka 374 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Nyemissionen innebär att Karo Pharmas aktiekapital ökas med högst 7 303 598,785541 SEK genom utgivande av högst 18 259 198 aktier.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs teckningsrelation 2:7).

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 23 januari 2017. Teckning ska ske under perioden från och med 25 januari 2017 till och med 9 februari 2017. Teckningskursen är 20,50 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Karo Pharma högst cirka 374 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karopharma.se

Om Karo Pharma
(Nasdaq Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett specialty pharma som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017, klockan 20:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Stämmoprotokoll