KARO PHARMA HAR SLUTIT AVTAL MED DET ÖSTERRIKISKA LÄKEMEDELSBOLAGET MARINOMED BIOTECH AG

· Karo Pharma AB har slutit ett avtal med det österrikiska läkemedelsbolaget Marinomed Biotech AG om en licens att marknadsföra en patenterad förkylningsprodukt i Sverige, Norge och Finland.   
· Produkten är mycket väldokumenterad med 4 kliniska studier på över 650 vuxna och barn. Den har visat goda resultat på virala luftvägsinfektioner som förkylning och influensa. Produkten kan komma att lanseras redan under första halvåret nästa år, under namnet Viruseptin®.
· Avtalet är långsiktigt (10 år).
· ”Vi har planerat att komma in på förkylningsområdet med en produkt av denna typ. Vi fortsätter att arbeta och dokumentera T268A som ytterligare kan stärka vår portfölj då den har en annan verkningsmekanism” säger Anders Lönner ordförande i Karo Pharma AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO pharma
Karo Pharma är ett specialty pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)