Karo Pharma offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Stockholm, 19 januari 2017

Karo Pharma AB:s (”Karo Pharma”) prospekt med anledning av dess förestående fullt garanterade företrädesemission har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet
I prospektet framgår Karo Pharmas kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 oktober 2016. Eget kapital per 31 oktober 2016 uppgick till 625,9 miljoner kronor jämfört med 627,1 miljoner kronor per 30 september 2016. Nettoskuldsättning per 31 oktober 2016 uppgick till -178,7 miljoner kronor jämfört med -180,5 miljoner kronor per 30 september 2016. Nedanstående tabell återger denna information. Siffrorna är inte granskade av bolagets revisorer.

EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING 
SKULDER 
TSEK 31 TSEK 31 oktober 2016 
oktober
2016 
Kortfristiga (A) Kassa 141 302
skulder
Mot garanti eller 6 000  (B) Likvida medel –
borgen 
Mot säkerhet  – (C) Lätt realiserbara –
värdepapper
Utan 77 160 (D) Summa likviditet 141 302
garanti/borgen (A)+(B)+(C)
eller säkerhet 
Summa 83 160 
kortfristiga
skulder 
(E) Kortfristiga 137 044
fodringar
Långfristiga (F) Kortfristiga 6 000
skulder bankskulder
Mot garanti eller 16 500  (G) Kortfristig del –
borgen  av långfristiga
skulder
Mot säkerhet  – (H) Andra 77 160
kortfristiga skulder
Utan 26 (I) Summa 83 160
garanti/borgen kortfristiga skulder
eller säkerhet  (F)+(G)+(H)
Summa 16 526
långfristiga
skulder 
(J) Netto kortfristig -195 186
skuldsättning
(I)-(E)-(D)

Eget kapital  (K) Långfristiga 16 500
banklån
Aktiekapital  25 563  (L) Emitterade –
obligationer
Tillskjutet 600 315  (M) Andra 26
kapital  långfristiga lån
Summa eget 625 878  (N) Långfristig 16 526
kapital  skuldsättning
(K)+(L)+(M)

(O) -178 660
Nettoskuldsättning
(J)+(N)

Prospektet innehåller även konsoliderad proformaredovisning för Karo Pharma inklusive BioPhausia AB innefattandes en konsoliderad resultaträkning för de första nio månaderna 2016 och en konsoliderad balansräkning per 30 september 2016.

Finansiell och legal rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil: 070-540 40 14
E-mail: henrik.palm@karopharma.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017, klockan 08.00 CET.

Om Karo Pharma AB
(Nasdaq Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett specialty pharmabolag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma har registrerat hos Finansinspektionen och som det refereras till i detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)