Karo Pharmas företrädesemission övertecknad

Resultatet av Karo Pharmas företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 februari 2017, visar att företrädesemission övertecknades. 17 988 627 aktier, motsvarande cirka 98,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 6 177 531 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har 24 166 158 aktier tecknats i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 132 procent av emissionsbeloppet. De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter och som uppgick till 270 571 aktier, motsvarande cirka 1,5 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Karo Pharma tillförs genom företrädesemissonen cirka 374 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställdes av extra bolagsstämman den 18 januari 2017 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 19 januari 2017. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter distribueras endast till de som tilldelats aktier. Genom företrädesemissionen ökar Karo Pharmas aktiekapital med 7 303 598,785541 kronor, från 25 562 595,749393 kronor till sammanlagt 32 866 194,534934 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 18 259 198 aktier, från 63 907 193 aktier till 82 166 391 aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 16 februari 2017. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 20 februari 2017. De nya aktierna tecknade med företrädesrätt beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 22 februari 2017.

De nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 23 februari 2017 och beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 24 februari 2017.

”Vi kan nu ta ett viktigt steg i bolagets utveckling och ökar lönsamheten på ett väsentligt sätt. Det ger oss möjligheter att bygga vidare på ett offensivt sätt.”, säger Anders Lönner, styrelseordförande i Karo Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se 

Om Karo Pharma AB

(Nasdaq Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag. (Mid Cap).

   
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017, klockan 08.00 CET.

    
Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma skedde endast genom det prospekt som Karo Pharma har registrerats hos Finansinspektionen och som det refereras till i detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)