Nyheter

Karo Pharmas Styrelseordförande Anders Lönner har hastigt avlidit

02 december, 2018

”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked”, säger en samlad styrelse i Karo Pharma. ”Anders Lönner har mycket hastigt och oväntat lämnat oss. Våra tankar går till Anders familj och närmaste.” Anders Lönner tillträdde som Arbetande Styrelseordförande i Karo Pharma 2014. Företaget har sedan dess haft stark...

Läs mer

MARKNADSRÄTTIGHETERNA FÖR VIRUSEPTIN® UTÖKAS TILL ATT OMFATTA DANMARK

16 november, 2018

· Karo Pharma AB utökar sitt marknadsterritorium för Viruseptin® till att även omfatta Danmark och har därmed marknadsrättigheterna i hela Norden. · Produkten är patentskyddad och mycket väldokumenterad med 5 kliniska studier på över 600 vuxna och barn. Den har visat god effekt mot förkylning och influensaliknande symptom i samband med virusinfektioner i näsa och...

Läs mer

Anders Lönner och Per-Anders Johansson har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det offentliga kontanterbjudandet som EQT VIII, genom Karo Intressenter AB, offentliggjorde den 29 oktober 2018

09 november, 2018

Bakgrund  EQT VIII (“EQT VIII”)[1], offentliggjorde den 29 oktober 2018, genom dess helägda dotterbolag Karo Intressenter AB[2] (“Karo Intressenter” eller “Budgivaren”), ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) att överlåta alla sina aktier i Karo Pharma till Karo Intressenter för ett vederlag om 36,90 kronor kontant per aktie i...

Läs mer

KARO PHARMA TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2018 TILL FÖLJD AV OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE PÅ KARO PHARMA

29 oktober, 2018

Beslutet att tidigarelägga delårsrapporten är en följd av EQT VIII:s (”EQT VIII”), genom Karo Intressenter AB, offentliga uppköpserbjudande (som offentliggjorts av EQT VIII tidigare idag och som rekommenderats av styrelsen i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) genom pressmeddelande som också offentliggjorts tidigare idag) avseende samtliga aktier i Karo Pharma. I samband med förberedelserna inför erbjudandet...

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag med anledning av EQT VIII:s, genom Karo Intressenter AB, offentliga uppköpserbjudande

29 oktober, 2018

Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Karo Pharma Aktiebolag (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”). EQT VIII (”EQT VIII”)[1], genom det helägda dotterbolaget Karo Intressenter AB[2] (”Karo Intressenter” eller ”Budgivaren”), har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma att överlåta samtliga sina...

Läs mer

ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 30 2018

30 juli, 2018

Under perioden 23 juli 2018 – 27 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan. Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts- pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) 23 juli 2018 71 171 33,345000 2 373 197 24 juli 2018 84 680 33,693700 2 853 183 25 juli 2018...

Läs mer

ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 29 2018

23 juli, 2018

Under perioden 16 juli 2018 – 20 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan. Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts- pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) 16 juli 2018 80 000 32,107000 2 568 560 17 juli 2018 90 000 31,987100 2 878 839 18 juli 2018...

Läs mer

ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 28 2018

16 juli, 2018

Under perioden 9 juli 2018 – 13 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan. Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts- pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) 9 juli 2018 65 500 31.384700 2 055 698 10 juli 2018 80 000 32.030000 2 562 400 11 juli 2018...

Läs mer

ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 27 2018

09 juli, 2018

Under perioden 2 juli 2018 – 6 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan. Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts- pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) 2 juli 2018 76 415 29.625600 2 263 840 3 juli 2018 65 862 29.671200 1 954 205 4 juli 2018...

Läs mer

ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 26 2018

02 juli, 2018

Under perioden 25 juni 2018 – 29 juni 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.   Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts- pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) 25 juni 2018 104 906 29.278900 3 125 045 26 juni 2018 100 000 29.206900 2 920 690 27 juni...

Läs mer

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO PHARMA

29 juni, 2018

Det totala antalet aktier och röster i Karo Pharma AB uppgår per den 29 juni 2018, den sista handelsdagen i månaden, till 164 332 782. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den nyligen avslutade företrädesemissionen om sammanlagt 54 777 594 aktier. Företrädesemissionen offentliggjordes den 4 april 2018. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Peter Blom,...

Läs mer

ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 25 2018

25 juni, 2018

Under perioden 18 juni 2018 – 21 juni 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.   Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts- pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK) 18 juni 2018 107 200 29,640365 3 177 447 19 juni 2018 89 250 29,363100 2 620 657 20 juni 2018 86...

Läs mer

KARO PHARMAS STYRELSE HAR BESLUTAT OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

18 juni, 2018

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (tillsammans ”EU-förordningarna”) och kommer att förvaltas av Swedbank som fattar sina handelsbeslut oberoende av Karo Pharma, vad avser de tidpunkter då återköpen sker. Återköpsprogrammet kommer att vara föremål för följande villkor. Köpen kommer att ske...

Läs mer

KARO PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

01 juni, 2018

Karo Pharmas företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 maj 2018, är fulltecknad. 53 589 146 aktier, motsvarande cirka 97,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 188 448 aktier, motsvarande cirka 2,2 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Totalt har företrädesemissionen...

Läs mer

KARO PHARMA OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

23 maj, 2018

Karo Pharma AB (”Karo Pharma”) har upprättat ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 11 maj 2018 med anledning av Karo Pharmas förestående fullt garanterade företrädesemission, vilket har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se, på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt. Tilläggsprospektet...

Läs mer

KARO PHARMA ERHÅLLER "MILESTONE" BETALNING FÖR RORGAMMA PROJEKTET FRÅN PFIZER

21 maj, 2018

Pfizer har meddelat Karo Pharma att ett ny milestone uppnåtts. Det innebär att Karo Pharma erhåller en betalning på 6 MUSD, vilket motsvarar ca 52 MSEK. I december 2011 ingick Karo Pharma ett forskningssamarbete och licensavtal med amerikanska Pfizer. Syftet med avtalet är att upptäcka och utveckla substanser som hämmar aktiviteten i den nukleära hormonreceptorn...

Läs mer

KARO PHARMA OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH AVSIKT ATT EMITTERA OBLIGATION

11 maj, 2018

Karo Pharma AB:s (”Karo Pharma”) prospekt med anledning av dess förestående fullt garanterade företrädesemission har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se, på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt. I prospektet framgår det att Karo Pharma avser att emittera obligationslån under 2018 motsvarande 1 000 MSEK...

Läs mer

Karo Pharmas styrelse har beslutat om förvärv av egna aktier

09 maj, 2018

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att ge styrelsen flexibilitet att genomföra förändringar av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna uppfylla bolagets åttagande enligt bolagets incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat att följande villkor ska gälla för förvärven. · Förvärv av aktier får ske endast på...

Läs mer

KARO PHARMAS FÖRSÄLJNING AV OASMIA AKTIER

07 maj, 2018

Vad Karo Pharma erfar har åklagaren beslutat att föra åtal mot Karo Pharma och Anders Lönner avseende misstänkt insiderhandel. Styrelsen uppfattning är att bolaget och Anders Lönner har agerat klanderfritt varför styrelsen ser framemot ett rättsligt klargörande. Vid styrelsens beslut att avyttra Oasmia aktierna den 2 februari deltog inte Anders Lönner i beslutet utan anmälde...

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2018 I KARO PHARMA AB (PUBL)

03 maj, 2018

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel om     1 566 074 874 kronor, innefattande årets resultat om 19 387 851 kronor, skulle disponeras enligt följande: Utdelas till aktieägarna 0,30 kronor per aktie, sammanlagt 32...

Läs mer

Klargörande beträffande avgifter till banker för nya lån och ersättning för prospekt

03 maj, 2018

Information om avgifter till banker för nya lån och ersättningar för upprättande av prospekt kommer att återfinnas i kommande prospekt. Karo Pharma väljer härmed att innan bolagsstämman informera om avgifter till banker för upptagning av nya lån och ersättning för upprättande av prospekt. Belopp % av MSEK Emissionslikvid Avgifter för upptagning av lån    38,9 3%...

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

30 april, 2018

Styrelsen för Karo Pharma AB (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som beslutades och offentliggjordes den 4 april 2018. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid årsstämman den 3 maj 2018. Sammanfattning · För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO PHARMA AB

04 april, 2018

Rätt till deltagande  Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 26 april 2018, dels senast torsdagen den 26 april 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna...

Läs mer

KARO PHARMAS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION VILLKORAD AV ÅRSSTÄMMANS GODKÄNNANDE

04 april, 2018

Karo Pharma AB (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 1 mars 2018 att Bolaget ingått avtal om att förvärva en produktportfölj från det danska läkemedelsföretaget LEO Pharma A/S (”Förvärvet”). Bolaget har den 4 april 2018 tillträtt Förvärvet, som finansieras genom en kombination av nya lån och en företrädesemission. Styrelsen har den 4 april 2018 beslutat...

Läs mer

Karo Pharma utdelning

03 april, 2018

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning per aktie på 0,30 SEK.    OM KARO pharma Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig...

Läs mer

KARO PHARMA STÖDJER OPERATION SMILE

22 mars, 2018

Karo Pharma har beslutat att stödja hjälporganisationen Operation Smile med 2,5 MSEK som en engångsbetalning. Karo Pharmas ordförande kommer att bidra med lika mycket privat. Tillsammans blir det 5 MSEK som motsvarar drygt 2000 operationer. Vidare har företaget beslutat att ge 3% av nettoförsäljningen av Babyslide under 3 år till organisationen. ”Det är verkligen bra...

Läs mer

LEIF JOKINEN VD FÖR KARO PHARMA I FINLAND

20 mars, 2018

STOCKHOLM den 20 mars 2018 Leif Jokinen har utsetts till vd för det finska dotterbolaget i Karo Pharma AB i Åbo med start den 1 juni, 2018. Leif är 51 år och har en lång erfarenhet av läkemedelsindustrin med sina 18 år inom läkemedelsbolaget H. Lundbeck A/S som Managing Director Finland och Area Director, Scandinavia...

Läs mer

ANDERS LÖNNERS ÄGANDE I KARO PHARMA ÖVERSTIGER 10 PROCENT

06 mars, 2018

Styrelseordförande Anders Lönner har ökat sitt innehav i Karo Pharma AB (publ) från 10 666 345 aktier till 10 966 345 aktier vilket motsvarar 10,0 procent av röster och kapital. OM KARO PHARMA Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på...

Läs mer

Anders Lönner ökar sitt ägande i Karo Pharma

05 mars, 2018

Styrelseordförande Anders Lönner har under den 1 och 2 mars ökat sitt innehav i Karo Pharma AB (publ) från 9 066 345 aktier till 10 666 345 aktier. OM KARO PHARMA Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista...

Läs mer

KARO PHARMA FÖRVÄRVAR STOR PRODUKTPORTFÖLJ

01 mars, 2018

· Karo Pharma förvärvar en produktportfölj från det danska läkemedelsföretaget LEO Pharma A/S för 260 MEURO med tillträde per den 4.e april 2018. · Produkterna som förvärvats omsatte ca 700 MSEK under 2017. Hälften av omsättningen ligger i Norden medan övriga Europa står för ca 266 MSEK och resten av världen för ca 84 MSEK....

Läs mer

KARO PHARMAS OPTIONSPROGRAM TILL MEDARBETARE AVSLUTAD

28 februari, 2018

I enlighet med förslag från styrelsen i Karo Pharma AB (publ) och beslut vid Karo Pharmas extra bolagsstämma den 21 juli 2016 genomfördes ett optionsprogram riktat till personal, ledande befattningshavare och arbetande styrelseordförande. Teckning av samtliga utestående teckningsoptionerna ägde rum senast den 26 augusti 2016. Varje teckningsoption gav rätt att teckna 1,05 aktier till priset...

Läs mer

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO PHARMA AB

31 januari, 2018

STOCKHOLM den 31 januari 2018 – Det totala antalet aktier och röster i Karo Pharma AB uppgår per den 31 januari 2018, den sista handelsdagen i månaden, till 109 555 188. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den nyligen avslutade företrädesemissionen om sammanlagt 27 388 797 aktier. Företrädesemissionen offentliggjordes den 8 november 2017. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,...

Läs mer

Klarläggande avseende Rorgamma projektet

11 januari, 2018

Klarläggande avseende RORgamma projektet. Felaktig information har förekommit på vissa medier och vi vill därför klargöra att projektet inte alls har lagts ner utan drivs som planerat.   OM KARO PHARMA Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq...

Läs mer

KARO PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

04 januari, 2018

Resultatet av Karo Pharmas företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 december 2017, visar att företrädesemission övertecknades. 27 027 523 aktier, motsvarande cirka 98,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 361 274 aktier, motsvarande cirka 1,3 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd...

Läs mer