UPPDATERING AV OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA ASA – ACCEPTANS AV BUDET FRÅN 90,3% AV AKTIEÄGARNA

STOCKHOLM den 28 september 2017

·
Karo Pharma AB har idag erhållit acceptans av det offentliga uppköpserbjudandet av Weifa från aktieägare för totalt 32 949 919 aktier vilket motsvarar ca 90,3 % av det totala antalet aktier i Weifa på fullt utspädd basis. Villkoret för fullföljandet av uppköpet har därmed uppfyllts.

·
Erbjudande perioden utgår den 3 oktober 2017 kl. 16.30 (CEST) och kommer inte förlängas ytterligare.

·
Aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet kan göra så genom att fylla i och signera erbjudande handlingen och returnera den till:
DNB Markets
E-mail: retail@dnb.no
Tel: +47 23 26 81 01
Erbjudande handlingen finns tillgänglig på www.dnb.no/emisjoner.

·
Efter fullföljandet det frivilliga uppköpserbjudandet avser Karo Pharma att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med gällande lagar och att avnotera bolaget från Oslo Börsen.

·
”Vi är mycket nöjda med att ha nått acceptans av budet från mer än 90% av aktieägarna i Weifa ASA. Detta är ett mycket viktigt steg i att bygga ett fortsatt lönsamt och dynamiskt Specialty Pharma bolag i Norden. Synergierna i affären är betydande” säger Anders Lönner, Styrelse Ordförande i Karo Pharma AB.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
OM KARO pharma
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017, klockan 16.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och investerares deltagande i Erbjudandet.
Viktigt meddelande:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med villkoren i ett sådant dokument.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)