Villkoren för Karo Pharmas fullt garanterade företrädesemission fastställda

Styrelsen för Karo Pharma AB (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som offentliggjordes den 15 december 2016 (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 18 januari 2017.

Sammanfattning

·  För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 2:7)
·  Teckningskursen har fastställts till 20,50 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Karo Pharma högst 374,3 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 18 259 198 nya aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 7 303 598,785541 SEK
·  Erbjudandet omfattas av tecknings- och garantiåtagande om upp till 100 procent
·  Erbjudandet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som äger rum den 18 januari 2017

Villkor för Företrädesemissionen
För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 2:7). Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Erbjudandet.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 januari 2017. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet till och med den 19 januari 2017 och exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från och med den 20 januari 2017.

Teckningskursen har fastställts till 20,50 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Karo Pharma högst cirka 374,3 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 18 259 198 nya aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 7 303 598,785541 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (så kallad TERP – theoretical ex-rights price) om cirka 21 procent beräknad på stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 13 januari 2017.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 25 januari 2017 till och med den 9 februari 2017. Karo Pharmas styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 9 februari 2017.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I första hand ska tilldelning av aktier ske till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, och i den mån att detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska tilldelning av aktier ske till emissionsgaranten i dennes egenskap av garant och i enlighet med villkoren för emissionsgarantens emissionsgaranti.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 22 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Erbjudandet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 januari 2017 kl. 15.00 i Karo Pharmas lokaler, Nybrokajen 7, i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 15 december 2016 och finns tillgänglig på Karo Pharmas webbplats.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar
Anders Lönner, arbetande styrelseordförande, och styrelseledamoten Per-Anders Johansson genom sitt bolag Nomic AB, vilka tillsammans företräder cirka 8,19 procent av aktiekapitalet i Karo Pharma före Erbjudandet, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Avseende den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden (cirka 91,81 procent) har Anders Lönner genom lämnad emissionsgaranti förbundit sig att teckna samtliga aktier. För sin emissionsgaranti erhåller Anders Lönner en marknadsmässig ersättning om 5 procent på garanterat belopp. Sammantaget är omkring 374,3 MSEK i Företrädesemissionen säkerställt genom teckningsåtaganden och emissionsgarantin, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen.[1]

Ovanstående aktieägare har även åtagit sig att rösta för Erbjudandet på extra bolagsstämma den 18 januari 2017.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

18 januari Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om
2017  Företrädesemission
19 januari Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
2017 
19 januari Sista dag för handel inklusive rätt att delta i
2017  Företrädesemissionen
20 januari Första dag för handel exklusive rätt att delta i
2017  Företrädesemissionen
23 januari Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i
2017 aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
medför rätt att delta i Företrädesemissionen
25 januari – 7 Handel i teckningsrätter
februari 2017 
25 januari – 9 Teckningsperiod
februari 2017
14 februari Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017, klockan 08.00 CET. 

Om Karo Pharma AB
(Nasdaq Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett specialty pharma som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma beräknar offentliggöra omkring den 19 januari 2017. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet  har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
[1] Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)